Privacyverklaring Stichting Talenta

Stichting Talenta (hierna te noemen: ‘Talenta’), gevestigd aan H.A. Lorentzstraat 4, 3331 EE Zwijndrecht, verwerkt bij het verlenen van haar diensten persoonsgegevens. Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is Talenta verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven wij onze verantwoordelijkheden weer en informeren wij u over uw rechten.

NB: Onder Stichting Talenta vallen tevens DeTal B.V. en de handelsnamen Talenta Samen Werken.

Privacy

Uw privacy is voor ons net zo belangrijk als voor u. Daarom gaat Talenta uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Talenta belooft u, dat u de baas bent over uw gegevens en dat uw persoonsgegevens niet verkocht worden aan andere partijen.

Cookies

Deze website van Talenta maakt gebruik van de functionele cookie PHPSESSID. De cookie is een eenvoudig, klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. In de cookie wordt een willekeurig gegenereerd nummer opgeslagen dat er als volgt kan uitzien: o191rg8v9dl9irjb73u945arm5. De status van de pagina-aanvragen wordt door de cookie bijgehouden. Na zeven dagen vervalt de opgeslagen cookie.

Deze zogeheten functionele cookie valt buiten de cookiewet. Hiervoor hoeft Talenta geen toestemming te vragen.

Formulieren

De gegevens die u invoert in de contactformulieren van deze website worden beveiligd opgeslagen. Voordat het formulier verstuurd kan worden, moet u akkoord gaan met deze privacyverklaring. Hierbij gaat het om het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief, het aanmeldingsformulier voor cliënten en het contactformulier.
Naar ons verstuurde formulieren worden bewaard. Hierna vragen we soms naar meer persoonlijke gegevens, die voor uw betreffende situatie relevant zijn. Daardoor kunnen we uw vragen beantwoorden en uw verzoek verwerken. Deze gegevens worden bewaard op beveiligde servers van de verwerkers van Talenta, die voor de dienstverlening zijn ingehuurd. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevens. De servers van deze derden bevinden zich in de EU/EER. Deze gegevens worden bewaard zo lang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van het naar ons gestuurde bericht.

Gegevensverwerking

Talenta vraagt uw gegevens alleen om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Alle gegevens die Talenta verzamelt, worden strikt vertrouwelijk bewaard en verwerkt en niet uitgeleend, verkocht of op een andere manier aan derden openbaar gemaakt tenzij dit noodzakelijk is voor derden* om hun werkzaamheden voor Talenta te kunnen verrichten of als er een wettelijke noodzaak is. Zodra uw gegevens niet meer nodig zijn voor de dienstverlening of voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en de wettelijke bewaartermijn verlopen is, zullen wij uw gegevens verwijderen.

*Sommige delen van de verwerking van uw gegevens heeft Talenta uitbesteed aan derden, waarmee verwerkersovereeenkomsten zijn afgesloten. Talenta zorgt ervoor dat alle verwerking en opslag van gegevens, en die van uw persoonsgegevens in het bijzonder, in eigen huis en bij derden, strikt vertrouwelijk plaatsvindt. Talenta blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerking(en).

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Transparantiewidget

Door gebruik te maken van onderstaande transparantiewidget vindt u informatie over de verwerking van uw gegevens:

- Wie verwerkingsverantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens.
- De persoonsgegevens die wij van u verwerken.
- De bronnen waaruit wij uw persoonsgegevens verkregen hebben.
- De doelen en wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens.
- De tijd hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren.
- De verwerkers die betrokken zijn bij de verwerking van uw persoonsgegevens.
- De getroffen beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Inzage en aanpassen gegevens

U kunt te allen tijde inzage krijgen in welke gegevens we van u hebben opgeslagen en die, indien gewenst, laten corrigeren of verwijderen (voor zover juridisch toegestaan). Ook kunt u aangeven dat Talenta de verwerking van uw gegevens moet stoppen en kunt u Talenta vragen om uw gegevens over te dragen aan derden.

Als u gebruik wilt maken van deze rechten kunt u daartoe een verzoek indienen, voorzien van een kopie van uw identiteitsbewijs. Scherm hierbij uw BSN-nummer af. De kopie van het identiteitsbewijs hebben wij nodig om zeker te zijn dat u het bent. Wij zullen binnen de wettelijke termijn van 28 dagen aan uw verzoek voldoen.

Dient u een verzoek in namens een van onze cliënten omdat deze daartoe zelf niet meer in staat is, dan dient u bewijsstukken te overhandigen waaruit blijkt dat u namens deze cliënt mag optreden. Deze documenten dienen te voldoen aan de wettelijke en juridische eisen die daaraan worden gesteld.

Voorbeeldbrieven vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris gegevensbescherming

Talenta heeft een Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is toezichthouder op naleving van de regels rondom privacy en bescherming van persoonsgegevens binnen onze organisatie.

Contact

Voor al uw vragen over deze privacyverklaring, voor inzage van uw gegevens en voor het indienen van uw verzoek voor het aanpassen van uw gegevens, kunt u terecht bij de Functionaris voor de gegevensbescherming. U kunt contact opnemen door een e-mail te sturen naar fg@talentawerkt.nl.

Laatste versie
Laatste versie - 31 maart 2021